Video


MỚI VỀ THÁNG 10/2018


Hồ 3-9

Hồ 2-9

Hồ 4-3

Hồ 4-7

Hồ 4-11

Hồ 4-13

Hồ 4-18

Hồ 4-19

Hồ 1-4

THÁNG 5/2018


Hồ 1-18

Hồ 1-19

Hồ 1-28

Hồ 1-12

Hồ 3-3

Hồ 3-8

Hồ 2-3

Hồ 2-5

Hồ 2-7

Hồ 1-27

Hồ 1-26

Hồ 1-25

Hồ 1-24

Hồ 1-23

Hồ 1-20

Hồ 1-17

Hồ 1-11

Hồ 1-9

Hồ 1-6

Hồ 1-5

Hồ 5-4

Hồ 5-5

TRƯỚC ĐÂY


Hồ số 1 rất háo ăn

 

Cá khách sau 8 tháng

 

Huyết Long Yuki 1

 

em cá rồng ở hồ 19

 

chú cá huyết long 026

 

cá rồng huyết long 025

 

Cá Rồng ( Khắc Phục)

 

Cá Rồng 1234 trái sang phải

 

Cá Rồng 1234 trái sang phải

 

em cá rồng hồ 18

 

Cá Rồng hồ 12 gửi khách

 

Cá Rồng size 48-50cm